PRODELIGHT
Laplacestraat 73
1098 HT Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34111004.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van PRODELIGHT, alsmede op alle overeenkomsten tussen PRODELIGHT en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan PRODELIGHT aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden/of diensten verricht.
1.2. Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van audio- , video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van televisie- en theaterproducties, alsmede concerten, congressen, productpresentaties en evenementen, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.3. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met PRODELIGHT een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.4. Onder "zaken" wordt in deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van PRODELIGHT.
1.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen PRODELIGHT en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door PRODELIGHT niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door PRODELIGHT.
1.6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in aanbiedingen van PRODELIGHT geen montage of installatie begrepen. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van PRODELIGHT niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
2.3. In aanbiedingen gaat PRODELIGHT er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan PRODELIGHT te worden opgegeven. PRODELIGHT zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door PRODELIGHT rekening is gehouden.
2.4. Aanbiedingen, alsmede door PRODELIGHT (of in de opdracht van PRODELIGHT) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen, computerprogramma's en berekeningen zijn eigendom van PRODELIGHT en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRODELIGHT niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.5. PRODELIGHT behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met PRODELIGHT eerst tot stand, nadat PRODELIGHT een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van PRODELIGHT gedaan, binden PRODELIGHT slechts indien deze door PRODELIGHT schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Indien een overeenkomst de verhuur van apparatuur en/of technisch personeel voor een reeks van producties (bijvoorbeeld TV programma’s) behelst, wordt geacht per productie een overeenkomst met betrekking tot de voor die productie overeengekomen diensten te zijn gesloten.
3.5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te beoordeling van PRODELIGHT - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.6. PRODELIGHT is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.7. PRODELIGHT is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.
3.8. De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van PRODELIGHT niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door PRODELIGHT te verlenen diensten of op door PRODELIGHT te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, zal PRODELIGHT in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.
3.9. De inzet door de wederpartij van door PRODELIGHT geleverde diensten voor coproducties met een of meerdere derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan PRODELIGHT worden bericht. Jegens PRODELIGHT is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.
3.10. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door PRODELIGHT aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd.
3.11. De financiële verplichtingen van PRODELIGHT jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door PRODELIGHT moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van PRODELIGHT:
gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten
gebaseerd op levering "af bedrijf PRODELIGHT "
exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen
exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering
vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.
4.3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering c.q. feitelijke ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door BLP dienovereenkomstig worden verhoogd.
4.4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is PRODELIGHT bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van PRODELIGHT in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is PRODELIGHT bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
4.5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en PRODELIGHT in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten zullen in rekening worden gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde.

Artikel 5. (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING

5.1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.
5.2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van PRODELIGHT zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
5.4. PRODELIGHT is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht PRODELIGHT niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
5.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken "af bedrijf/magazijn".
5.7. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan PRODELIGHT afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.
5.8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door PRODELIGHT opslagkosten worden berekend.
5.9. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
5.10. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 13 van deze voorwaarden aan PRODELIGHT kenbaar te worden gemaakt.
5.11. PRODELIGHT is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.
5.12. Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. PRODELIGHT zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.
5.13. Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de wederpartij krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d. en de wederpartij te dier zake haar verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.10 en 3.11 bepaalde van toepassing.

Artikel 6. VERHUUR

6.1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.
6.2. Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over "wederpartij" moet in het voorkomende geval mede worden verstaan "huurder".
6.3. Onder "verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: PRODELIGHT. Onder "huurder" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt of anderszins van verhuurder ter beschikking krijgt. De huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.
6.4. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.
6.5. De huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.
6.6. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
6.7. De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
6.8. De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één 1 dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.9. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in door de verhuurder verstrekte verpakking.
6.10. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.
6.11. De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schade herstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
6.12. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur.
6.13. De huurder draagt volledige verantwoording over, en dient te zorgen voor een deugdelijke verzekering van, de apparatuur. In geval van verlies, diefstal of schade, dient Huurder te handelen volgens het in artikel 6.5. bepaalde handeling. De Verhuurder is gerechtigd de schade aan en/of vermissing van de Apparatuur, op de Huurder te verhalen.

Artikel 7. BEPROEVING/KLACHTENREGELING

7.1. Beproeving van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.
7.2. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
7.3. PRODELIGHT draagt er zorg voor dat de door het te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.
7.4. Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technische apparatuur en deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is overeengekomen, zal PRODELIGHT onverminderd het in lid 5 van dit artikel en artikel 12 bepaalde - te zijner beoordeling en voor zijn rekening voor zo spoedig mogelijk(e) herstel of vervanging zorgdragen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de wederpartij plaatsvinden, indien PRODELIGHT aantoont dat een onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de wederpartij herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de wederpartij overeengekomen kan worden bereikt, dan is PRODELIGHT, alsmede de wederpartij gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij PRODELIGHT zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.
7.5. Betreffende ter beschikking gesteld personeel: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technisch personeel, draagt PRODELIGHT er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van de door PRODELIGHT ter beschikking te stellen personeelsleden geldt, dat PRODELIGHT bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door de wederpartij aan PRODELIGHT verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van de in aanmerking komende personeelsleden. PRODELIGHT is daarbij overigens geheel vrij in deze. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van PRODELIGHT volgens de wederpartij niet redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal binnen vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, PRODELIGHT daarover met opgave van de bezwaren inlichten. PRODELIGHT zal in dat geval zo mogelijk - bij beschikbaarheid van andere personeelsbladen - het betreffende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7.6. Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: In geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken zal PRODELIGHT, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de wederpartij te wijten is, zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.
7.7. Betreffende uitbesteding: PRODELIGHT verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van PRODELIGHT. Indien PRODELIGHT zijn verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, is het jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie PRODELIGHT heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen:"de derde", jegens PRODELIGHT gehouden is. PRODELIGHT zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt en zal deze daartoe zonodig – zulks naar oordeel van PRODELIGHT - voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht PRODELIGHT het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal PRODELIGHT op daartoe strekkend verzoek van de wederpartij zijn rechten jegens de derde overdragen aan de wederpartij.

Artikel 8. VERVOER

8.1. Indien de wederpartij PRODELIGHT, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door PRODELIGHT als goed huisvader/koopman bepaald.
8.2. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. PRODELIGHT is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen PRODELIGHT en de wederpartij op grond waarvan PRODELIGHT aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
9.2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is PRODELIGHT in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
9.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen PRODELIGHT en de wederpartij op grond waarvan PRODELIGHT aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is PRODELIGHT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van PRODELIGHT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.4. PRODELIGHT is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.
9.5. De door PRODELIGHT te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen PRODELIGHT en de wederpartij op grond waarvan PRODELIGHT aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door PRODELIGHT aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan vijftig (50) % van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door PRODELIGHT aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van PRODELIGHT in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van PRODELIGHT. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door PRODELIGHT verleende credit nota’s.
9.6. In geval van een onrechtmatige daad van PRODELIGHT, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor PRODELIGHT rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is PRODELIGHT slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
9.7. Aansprakelijkheid van PRODELIGHT voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.8. Indien en voorzover ondanks het bepaalde in dit artikel op PRODELIGHT enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van PRODELIGHT wordt uitgekeerd.
9.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij PRODELIGHT heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens PRODELIGHT vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
9.10. De wederpartij garandeert PRODELIGHT dat de wederpartij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door PRODELIGHT te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers.
9.11. De wederpartij vrijwaart PRODELIGHT voor alle schade die PRODELIGHT mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door PRODELIGHT geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: - aanspraken van derden, werknemers van PRODELIGHT daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf; - aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door PRODELIGHT geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; - alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende uit een handelen van PRODELIGHT in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

Artikel 10. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

10.1. Algemeen:
10.1.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PRODELIGHT is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in combinatie met een door PRODELIGHT ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voorzover deze middelen ook door PRODELIGHT ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.
10.1.2. PRODELIGHT bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door PRODELIGHT ter beschikking gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die PRODELIGHT dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door PRODELIGHT ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van PRODELIGHT.
10.2. Betreffende (niet) toegestaan gebruik:
10.2.1. De wederpartij is verplicht aan PRODELIGHT voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/of te verhuren zaken/apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is PRODELIGHT gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor PRODELIGHT aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft PRODELIGHT ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.
10.2.2. PRODELIGHT kan haar onder lid 2.1. van dit artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de wederpartij met het door PRODELIGHT voor rekening van de wederpartij laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door PRODELIGHT gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.
10.2.3. PRODELIGHT is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.
10.2.4. Ook na verleende toestemming door PRODELIGHT blijkt uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens PRODELIGHT als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 2.1 van dit artikel bedoeld, en vrijwaart PRODELIGHT te dier zake.
10.2.5. De onder lid 2.1, 2.2 en 2.3 van dit artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens PRODELIGHT worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van PRODELIGHT. Indien PRODELIGHT toestemming weigert, zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.
10.3. Betreffende technische apparatuur:
10.3.1. Het is de wederpartij niet toegestaan door PRODELIGHT ter beschikking gestelde en/of verhuurder technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is PRODELIGHT gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De wederpartij verleent PRODELIGHT hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan PRODELIGHT terug geven.
10.3.2. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht PRODELIGHT onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

Artikel 11. OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht heeft PRODELIGHT het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat PRODELIGHT daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
11.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van PRODELIGHT kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van PRODELIGHT personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij PRODELIGHT c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
11.3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door PRODELIGHT gemaakte kosten.
11.4. Indien PRODELIGHT bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is PRODELIGHT gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12. RECLAMES

12.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-) levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, aan PRODELIGHT schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
12.2. Indien de reclame door PRODELIGHT gegrond wordt bevonden, is PRODELIGHT uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van PRODELIGHT. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan PRODELIGHT te worden opgestuurd.
12.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan PRODELIGHT kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij PRODELIGHT te worden ingediend.
12.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
12.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens PRODELIGHT.

Artikel 13. GARANTIE

13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert PRODELIGHT door PRODELIGHT verrichte werkzaamheden en/of diensten, alsmede door PRODELIGHT geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf (12) maanden.
13.2. PRODELIGHT garandeert dat alle door PRODELIGHT geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege PRODELIGHT zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).
13.3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door PRODELIGHT in rekening worden gebracht.
13.4. Al de garantieverplichtingen van PRODELIGHT vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
13.5. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.
13.6. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.
13.7. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor 'occasion' zaken de navolgende bepalingen:
a. Occasion zaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt.
b. Ten aanzien van occasionzaken wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het mo ment van aflevering en wordt overigens geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. PRODELIGHT blijft eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien PRODELIGHT in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van PRODELIGHT geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die PRODELIGHT tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens PRODELIGHT.
14.2. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
14.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste daartoe strekkend verzoek van PRODELIGHT zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die PRODELIGHT uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.
14.4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PRODELIGHT te bewaren.
14.5. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan PRODELIGHT op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra PRODELIGHT dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van PRODELIGHT op de wederpartij.
14.6. Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens PRODELIGHT tekortschiet of PRODELIGHT goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is PRODELIGHT gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
14.7. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die PRODELIGHT door en voor terugneming heeft gemaakt.

Artikel 15. BETALING

15.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij levering te geschieden, zonder enige korting of verrekening. Indien PRODELIGHT expliciet en schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, binnen de PRODELIGHT gestelde termijn doch uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.
15.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door PRODELIGHT gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.3. In gevallen dat de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;heeft PRODELIGHT door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door PRODELIGHT verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd PRODELIGHT recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
15.4. PRODELIGHT is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van PRODELIGHT geeft PRODELIGHT het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van PRODELIGHT op schadevergoeding.
15.5. Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van PRODELIGHT, is PRODELIGHT gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

Artikel 16. RENTE EN KOSTEN

16.1. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
16.2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voorzover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.

Artikel 17. DIENSTVERLENING/ADVIEZEN

17.1. Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten is, indien opgesteld, het projectvoorstel/de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen bepalend voor de inhoud en omvang van de door PRODELIGHT te verrichten werkzaamheden en/of diensten.
17.2. Adviezen worden door PRODELIGHT naar beste kennis van zaken gegeven. PRODELIGHT aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
17.3. PRODELIGHT´s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 18. GEHEIMHOUDING

18.1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
18.2. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
a. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is
b. alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt
c. alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door PRODELIGHT, dan wel door PRODELIGHT in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.
d. iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
18.3. De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door PRODELIGHT aan hem werd verstrekt.

Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

19.1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van PRODELIGHT, alsmede op de uitvoering daarvan door PRODELIGHT, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van PRODELIGHT bevoegde rechter.
19.3. Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet PRODELIGHT´s recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 20. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

20.1. PRODELIGHT heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
20.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
20.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.